1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest EL-DŻI-EL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246.
 2. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali zabaw.
 3. Bilety do Family Park są bez limitu czasowego i upoważniają do zabawy w godzinach otwarcia obiektu.
 4. Dzieci korzystają z atrakcji tylko pod nadzorem rodziców / osób dorosłych / prawnych opiekunów.
 5. Dziecko wchodzi do sali zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
 6. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią. Nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Kasjer ma prawo poprosić o dokument tożsamości.
 7. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 8. Dzieci wchodzą do sali zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni.
 9. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia własnych artykułów spożywczych i napojów. Sala zabaw dysponuje bufetem, w którym można zakupić napoje / posiłki / artykuły spożywcze.
 10. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia na atrakcje.
 11. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z cennikiem usług, regulaminem obiektu i instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie.
 12. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
 13. Przy korzystaniu z atrakcji, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.
 14. Family Park nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i zaleceń upoważnionego personelu.
 15. Ostatnie wejście na salę może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
 16. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 18. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 19. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie sali zabaw, zainstalowany jest monitoring.
 20. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.familypark.pl
 21. Rodzice, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno - reklamowych Family Park.
 22. Osoby nietrzeźwe, o agresywnych zachowaniach, naruszające godność osobistą innych, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji użytkowania, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu. Pracownicy obsługi obiektu Family Park mogą odmówić wstępu osobom nietrzeźwym lub mogącym stanowić zagrożenie.
 23. Godziny otwarcia obiektu określone są w aktualnej ofercie.
 24. Przed wejściem na salę zabaw klienci pobierają kluczyk do szafki i zobowiązani są zostawić w niej odzież wierzchnią, obuwie inne przedmioty, których wniesienie na teren Family Park jest niedozwolone. Przed wyjściem kluczyk oddaje się w recepcji. Opłata za zgubiony kluczyk do szafki wynosi 30 zł.
 25. Osoby korzystające z usług obiektu zobligowane są do rozliczenia z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzinach zamknięcia.
 26. Reklamacje wykonania usług użytkownicy obiektu winni zgłaszać w Recepcji u Kierownika Zmiany gdzie zostaną poinformowani o sposobie ich złożenia i trybie rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
 27. Zjeżdżalnia i inne atrakcje są miejscami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
 28. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji wyłącznie na własną odpowiedzialność i / lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w obiekcie.
 29. Wchodzenie i wychodzenie na atrakcje może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 30. Dzieci powyżej 16 roku życia obowiązuje cennik dla osób dorosłych. W razie wątpliwości obsługa ma prawo poprosić o dokument tożsamości lub legitymację uczniowską.
 31. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom w tym komunikatom ewakuacyjnym.

Przyjęcia urodzinowe

 1. Niniejszy Regulamin organizacji urodzin (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób organizujących i uczestniczących w przyjęciach organizowanych w Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Sali zabaw Family Park.
 3. Wpłata zadatku na konto jest jednoznaczna z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin, który jest integralną częścią karty urodzinowej.
 4. Organizatorem przyjęcia urodzinowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park i w imieniu własnym zaprasza na nią gości tj. dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za gości zaproszonych przez siebie do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park.
 6. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w recepcji 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia.
 7. Dzieci uczestniczące w przyjęciu bez obecności rodzica/prawnego opiekuna, pozostają pod nadzorem Organizatora.
 8. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach KARTĘ ODBIORU DZIECKA, na której znajduje się numer telefonu do Organizatora oraz godzina zakończenia przyjęcia. Karta upoważnia rodzica/opiekuna prawnego do wstępu na teren Family Park i odbioru dziecka po zakończonym przyjęciu.
 9. Część zorganizowana przyjęcia prowadzona jest pod opieką animatora Family Park i po jej zakończeniu dzieci przekazywane są pod opiekę Organizatora.
 10. O sprawny przebieg przyjęcia dba animator prowadzący, w szczególności decyduje o czasie wydania ciepłego posiłku, wykorzystaniu atrakcji zawartych w pakiecie, zabawach dostosowanych do wieku dzieci.
 11. Wykupienie pakietu urodzinowego upoważnia do korzystania z atrakcji Family Park w tym do Smoczych Gór (ścianka wspinaczkowa), Figloraju, Dmuchanej Zjeżdżalni, Strefy Trampolin (wymagane skarpety z ABS) oraz z atrakcji, na które animator prowadzący zabiera uczestników przyjęcia tj. samochodów i armatek.
 12. Niewykorzystanych w czasie przyjęcia żetonów na atrakcje nie można wykorzystać po oficjalnym zakończeniu urodzin.
 13. Za czas zakończenia przyjęcia urodzinowego uważa się moment przekazania dzieci przez animatora Organizatorowi przyjęcia, który pisemnie poświadcza fakt odbioru dzieci.
 14. Organizator zobowiązany jest przebywać na terenie Family Park przez cały czas trwania przyjęcia i do czasu opuszczenia obiektu przez ostatniego uczestnika przyjęcia lub upewnienia się, że każdy z uczestników przyjęcia pozostaje w obrębie sali zabaw pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych.
 15. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w recepcji sali zabaw w dniu przyjęcia urodzinowego. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia jest dowód wniesienia opłaty za usługi sali zabaw oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Odpowiedź na złożoną reklamację nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 16. Rezerwacja wstępna jest ważna od momentu dokonania rezerwacji przez następne 3 dni.
 17. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 18. W ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 250,00 zł w Recepcji lub na konto Family Park: EL-DŻI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, numer konta PKO Bank Polski 73 1020 1462 0000 7902 0438 8039. W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu. Brak podania numeru rezerwacji może zostać uznany za brak zadatku.
 19. Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem, resztę należności opłaca się w dniu przyjęcia.
 20. Jeżeli rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 7 dni przed przyjęciem urodzinowym, uiszczenie zadatku wymagane jest w dniu dokonania rezerwacji bezpośrednio w siedzibie Family Park.
 21. W przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
 22. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż 12 osób nie skutkuje obniżeniem opłaty stałej danego pakietu.
 23. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana, Organizator dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem pakietu urodzinowego w ramach ilości osób przewidzianej dla danej salki urodzinowej.
 24. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników imprezy (dotyczy przyjęć dla liczby większej niż 12 dzieci).
 25. Ilość poczęstunku na ciepło wydawana jest w zależności od przybyłych dzieci.
 26. W przypadku rezerwacji jednego pokoju urodzinowego wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci, pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 18:00 dzwoniąc pod nr tel.: 52 321-69-55 lub 500-474-107.
 27. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji utraty zadatku, możliwe jest jednorazowo na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.
 28. W przypadku przyjęć urodzinowych, w których liczba uczestników jest większa niż 18 dzieci (wliczając jubilata) istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego pokoju urodzinowego. Rezygnacja z dodatkowego pokoju urodzinowego możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed datą przyjęcia urodzinowego. Po tym terminie, w sytuacji gdy ilość dzieci ulegnie zmianie zostanie pobrana opłata rezerwacyjna za dodatkowy pokój w wysokości 100,00 zł.
 29. Organizator przyjęcia zobowiązuje się poinformować pracownika recepcji o wszelkich szczególnych wymogach, takich jak: niepełnosprawności psycho-motoryczne, alergie pokarmowe, alergie skórne lub innych przeciwwskazania w odniesieniu do dzieci uczestniczących w przyjęciu. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem przyjęcia.
 30. W sytuacji, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy, tj. od dnia otrzymania pisemnej decyzji klienta. Klient może wyrazić zgodę na przeniesienie urodzin na inny termin lub otrzymanie vouchera do realizacji na poczet przyszłych usług.
 31. STREFA DLA RODZICÓW – SERWIS KAWOWY
  Istnieje możliwość wniesienia przez Organizatora własnego ciasta (kupionego lub własnego wyrobu) i owoców dla rodziców, warunkiem skorzystania z tej opcji jest wykupienie usługi serwisu kawowego. Do dyspozycji Rodziców przygotowaliśmy kilka stref, w których można oczekiwać na dzieci, bawiące się podczas przyjęcia urodzinowego.
 32. Szczegółowa oferta serwisu kawowego oraz zasad rezerwacji miejsc dla rodziców w wybranej strefie znajduje się na stronie internetowej https://www.familypark.pl/aktualnosci/serwis-kawowy-dla-rodzicow/ lub w Recepcji Family Park.
 33. Na przyjęcie urodzinowe organizowane w Family Park obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia z wyjątkiem tortu urodzinowego dla dzieci, ciasta oraz owoców dla zaproszonych rodziców.
 34. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu/ciasta lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszone wypieki w przypadku własnego wyrobu.
 35. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Centrum.
 36. W przypadku dokonania przez uczestników przyjęcia poważnych uszkodzeń lub zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjna będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 37. Po zakończeniu przyjęcia urodzinowego w sali urodzinowej, organizator zobowiązany jest zabrać z niej wszelkie należące do niego mienie. Poczęstunek słodki i słony oraz tort urodzinowy pozostały po przyjęciu urodzinowym jest utylizowany bezpośrednio po jego zakończeniu, jeżeli organizator nie zgłosi animatorowi odpowiednio wcześniej woli jego spakowania i zabrania.
 38. Uczestnicy przyjęcia objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 39. Uczestników przyjęcia obowiązuje regulamin główny Family Park oraz regulaminy poszczególnych atrakcji.
 40. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości podczas korzystania z usług Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park jest EL-DŻI-EL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-766 ul. Fordońska 246, NIP: 956-20-72-966 (określany dalej jako Family Park). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
 41. Sposób przetwarzania danych osobowych, których EL-DŻI-EL Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane są przetwarzane opisany jest w Klauzuli Informacyjnej RODO zamieszczonej na stronie internetowej www.familypark.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@familypark.pl
 42. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Family Park (EL-DŻI-EL Sp. z o.o z siedziba w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246) informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna; w tym celu udostępniam adres poczty elektronicznej. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych prosimy o przesłanie informacji zwrotnej "nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Family Park". Zostałem poinformowany o prawie do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej zgody.

Wejścia grupowe dla grup zorganizowanych

 1. Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park obsługuje grupy szkolne, przedszkolne oraz inne grupy zorganizowane dzieci w wieku do 16 roku życia, liczące nie mniej niż 25 osób.
 2. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:
  - terminu i godziny wizyty,
  - nazwy i adresu placówki,
  - danych kontaktowych opiekuna/ zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail),
  - liczby dzieci,
  - typu programu,
  - opcjonalnie: wybór pakietu gastronomicznego.
 3. Obsługa grup odbywa się od wtorku do piątku w godzinach 9:00-13:00 w wyznaczonych przedziałach czasowych.
  - nazwy i adresu placówki,
  - danych kontaktowych opiekuna/ zgłaszającego ( imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail),
  - liczby dzieci,
  - typu programu,
  - opcjonalnie: wybór pakietu gastronomicznego.
 4. Pobyty dla grup zorganizowanych realizowane są w oparciu o wybrany typ pakietu oraz programu.
 5. Cena za dziecko wynosi:
  - Zdobywcy Przygód Family Park: 45,00 zł
  - Tajemnice Nauki i Techniki z Profesorem Ciekawskim: 55,00 zł
  - wizyta w Pracowni Profesora Ciekawskiego 15,00 zł
  Przed rozpoczęciem pobytu opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz nabycia biletów upoważniających do uczestnictwa w programie.
 6. W przypadku przyjazdu grupy mniejszej niż 25 osób pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości:
  Dla programu Zdobywcy Przygód Family Park
  - 1125,00 zł (25 x 45,00 zł)
  Dla programu Tajemnice Nauki i Techniki z Profesorem Ciekawskim
  - 1375,00 zł (25 x 45,00 zł)
  Dla wizyty w Pracowni Profesora Ciekawskiego (tylko pokaz)
  - 375,00 zł (25 x 15,00 zł)
  Do minimalnej opłaty jednorazowej nie wlicza się ewentualnych kosztów usługi gastronomicznej.
 7. Ewentualny rabat przyznawany jest zgodnie z obowiązującą promocją i w sposób zgodny z jej regulaminem.
 8. Zadatek w wysokości 250,00 zł należy wpłacić w ciągu 14 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji na konto bankowe:
  EL-DŻI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
  numer konta: PKO Bank Polski 73 1020 1462 0000 7902 0438 8039
  W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu.
  Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną.
  Brak płatności zadatku oznacza rezygnację.
 9. Rozliczanie za pobyt dzieci nastąpi na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.
 10. Dla sprawowania opieki nad dziećmi:
  - do lat 7, na każde 10 dzieci, jeden opiekun wchodzi bezpłatnie,
  - powyżej 7 lat, na każde 15 dzieci, jeden opiekun wchodzi bezpłatnie.
  Pozostali opiekunowie wykupują bilet dla osoby dorosłej w cenie 5,00 zł.
 11. Pakiety dla grup zorganizowanych zawierają dostęp do atrakcji: wystrzałowych armatek (po 1 żetonie na os.), samochodzików (po 1 bilecie na os.), ścianki wspinaczkowej, figloraju, dmuchanej zjeżdżalni, kręgli, trampolin.
  Pobyt trwa łącznie:
  - 2,5 godzinny pobyt przy wyborze programu Zdobywcy Przygód Family Park,
  - 3,5 godzinny w przypadku programu Tajemnice Nauki i Techniki z Profesorem Ciekawskim,
  - 1 godzinę w przypadku wizyty w Pracowni Profesora Ciekawskiego.
  W przypadku zakupu Pakietu Gastronomicznego pobyt zostaje wydłużony o 30 min.
 12. Pakiety stanowią całość i niemożliwy jest ich podział na poszczególne elementy oraz zwrot kwot za niewykorzystane atrakcje
 13. Grupa może skorzystać z dodatkowej atrakcji w postaci trampolin. Bezwzględnie wymagane jest posiadanie dodatkowych skarpetek z silikonową powierzchnią antypoślizgową. Skarpetki można przynieść własne lub nabyć w recepcji Centrum. Zasady korzystania z atrakcji określa Regulamin Trampolin.
 14. W przypadku anulowania rezerwacji przez Zgłaszającego zadatek nie podlega zwrotowi.
 15. Animator prowadzący program, omawia zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i po zapoznaniu z nimi, kierownik wycieczki składa podpis pod regulaminem.
 16. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (do 250 osób).
 17. Dopuszczalne spóźnienie przyjazdu grupy do 15 minut. Przekroczenie dopuszczalnego czasu spóźnienia powoduje rozpoczęcie czasu pobytu.
 18. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do wyczyszczenia obuwia w maszynie "pucybut" lub założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni. Jeżeli uczestnik nie ma skarpetek, może je kupić w sklepiku.
 19. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 20. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 21. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
 22. W sytuacji, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, zadatek zostanie zwrócony przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Środki zostaną przelane w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy, tj. od dnia otrzymania pisemnej decyzji klienta. Klient może wyrazić zgodę na przeniesienie grupy szkolnej na inny termin lub otrzymanie vouchera do realizacji na poczet przyszłych usług.
 23. Uczestników obowiązuje główny REGULAMIN FAMILY PARK.

Opieka indywidualna