Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości podczas korzystania z usług Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park jest
EL-DŻI-ELSp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-766 ul. Fordońska 246, NIP: 956-20-72-966 (określany dalej jako Family Park).

W pełni szanujemy chronimy Państwa dane osobowe oraz prywatność, przestrzegamy przepisy, które regulują ochronę danych osobowych, w tym w szczególności wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy powierzone dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez Family Park. Przetwarzamy tylko te dane, które klient sam nam przekazał i wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub są to dane niezbędne do wykonania usługi a w szczególności dane uzyskane w celu:

  1. zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z umową;

  2. wykonania czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny;

  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;

  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;

    oraz w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
1. Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, w związku z Państwa zainteresowaniem usługą Family Park tj. imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu, dane adresowe, jeżeli są wymagane na potrzeby realizacji usługi.
2. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy/uzyskujemy w związku z:
– prośbą o przygotowanie oferty lub informacji
– przy zakupie usługi lub podpisywania umowy.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednakże w określonych sytuacjach może być konieczne do realizacji usługi ze względu na istotny cel związany z usługą, np. jakim jest ochrona dzieci naszych klientów, należytej realizacji umowy oraz wypełnienie ewentualnych prawnych zobowiązań ciążących na naszym przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa, takich jak np. kontakt w sprawie realizacji umowy organizacji urodzin, pobytu grupy zorganizowanej, wynajmu sali, usługi gastronomicznej/cateringowej lub w sprawie dziecka pozostawionego w sali zabaw.


Przekazywanie danych innym osobom lub podmiotom
1. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służb państwowych w przypadku ewentualnej kontroli. W szczególności, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
2. Odbiorcami Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa lub osoby upoważnione przez nas – pracownicy Family Park, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Okres przez jaki przechowywane są Państwa dane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa przysługujące Gościom/Klientom Family Park
1.
Mają Państwo prawo do dostępu do powierzonych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod adresem rodo@familypark.pl
2. W sytuacji sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykażemy istnienie bardzo ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów oraz praw i wolności, ewentualnie w drodze wyjątku – podstaw do ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.
3. Mają Państwo prawo wnieść skargę, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych naruszyło przepisy krajowe i/lub europejskie dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. W przypadku chęci skontaktowania się z nami w sprawie Państwa danych, prosimy użyć poniższych danych teleadresowych. Możliwy jest zarówno kontakt listowny, telefoniczny oraz e-mailowy:
Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel.: 52 321 69 55
e-mail:
rodo@familypark.pl