Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Gości podczas korzystania z usług Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park jest
EL-DŻI-ELSp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-766 ul. Fordońska 246, NIP: 956-20-72-966 (określany dalej jako Family Park).

W pełni szanujemy chronimy Państwa dane osobowe oraz prywatność, przestrzegamy przepisy, które regulują ochronę danych osobowych, w tym w szczególności wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy powierzone dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez Family Park. Przetwarzamy tylko te dane, które klient sam nam przekazał i wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub są to dane niezbędne do wykonania usługi a w szczególności dane uzyskane w celu:

  1. zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z umową;

  2. wykonania czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny;

  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;

  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;

    oraz w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
1. Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, w związku z Państwa zainteresowaniem usługą Family Park tj. imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu, dane adresowe, jeżeli są wymagane na potrzeby realizacji usługi.
2. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy/uzyskujemy w związku z:
– prośbą o przygotowanie oferty lub informacji
– przy zakupie usługi lub podpisywania umowy.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednakże w określonych sytuacjach może być konieczne do realizacji usługi ze względu na istotny cel związany z usługą, np. jakim jest ochrona dzieci naszych klientów, należytej realizacji umowy oraz wypełnienie ewentualnych prawnych zobowiązań ciążących na naszym przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa, takich jak np. kontakt w sprawie realizacji umowy organizacji urodzin, pobytu grupy zorganizowanej, wynajmu sali, usługi gastronomicznej/cateringowej lub w sprawie dziecka pozostawionego w sali zabaw.


Przekazywanie danych innym osobom lub podmiotom
1. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem wymienionych w polskim lub europejskim prawie służb państwowych w przypadku ewentualnej kontroli. W szczególności, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
2. Odbiorcami Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa lub osoby upoważnione przez nas – pracownicy Family Park, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Okres przez jaki przechowywane są Państwa dane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa przysługujące Gościom/Klientom Family Park
1.
Mają Państwo prawo do dostępu do powierzonych nam danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod adresem rodo@familypark.pl
2. W sytuacji sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których wykażemy istnienie bardzo ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów oraz praw i wolności, ewentualnie w drodze wyjątku – podstaw do ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.
3. Mają Państwo prawo wnieść skargę, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych naruszyło przepisy krajowe i/lub europejskie dotyczące ochrony danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. W przypadku chęci skontaktowania się z nami w sprawie Państwa danych, prosimy użyć poniższych danych teleadresowych. Możliwy jest zarówno kontakt listowny, telefoniczny oraz e-mailowy:
Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel.: 52 321 69 55
e-mail:
rodo@familypark.pl

 

Awwwards